За Свищов

СВИЩОВ е разположен сред хълмистите възвишения на дунавския бряг, там където реката е най-вдадена навътре в територията на страната. Градът има древно начало и култура. За богатото му историческо минало свидетелстват паметници от римската епоха, Средновековието, Възраждането и др. Природата тук е изваяла красивите острови Вардим и Персина, на които виреят редки растителни видове и се обитават от защитени представители на животинския свят.

СВИЩОВ е град на просветители и дарители. В него се раждат, живеят и творят плеяда от светли личности, сред които Алеко Константинов, проф. Иван Шишманов, Цветан Радославов, Филип Сакелариевич, Димитър Начович, Емануил Васкидович, Григор Начович, Георги Атанасович, Никола Живков, Димитър Хадживасилев, Кирил Д. Аврамов, Димитър А. Ценов и много други.

СВИЩОВ е града на много първи събития. Тук е направено първото дарение за училищни нужди, първото светско училище, читалище, детска градина, първия многогласен хор и много др. Тук за първи път изгрява свободата и се завърта административната машина на гражданското управление в България.

СВИЩОВ ревниво пази спомена за славното минало и успехите надживели времето си. Днес гостите на крайдунавския град могат да посетят забележителностите му и да се потопят в епохата, за която те свидетелстват.


SVISHTOV is situated amongst the hilly elevations of the Danube bank, where the river cuts deep into the territory of the country. The town has ancient roots and culture. Its rich historical past is evidenced by monuments from Roman times, Middle Ages, National Revival, etc. Nature created here the beautiful islands of Vardim and Persina, where rare plant species and specimens of protected animals can be seen.

SVISHTOV is a town of enlighteners and donors. It is the place where a number of prominent people were born, lived and worked, among which Aleko Konstantinov, Prof. Ivan Shishmanov, Tsvetan Radoslavov, Filip Sakelarievich, Dimitar Nachovich, Emanuil Vaskidovich, Grigor Nachovich, Georgi Atanasovich, Nikola Zhivkov, Dimitar Hadzhivasilev, Kiril D. Avramov, Dimitar А. Tsenov and many others.

SVISHTOV is a town of many first-time events. It is the place where the first donation to build a school was done, of the first secular school, community centre, kindergarten, the first polyphonic choir and many others. It is the birthplace of our freedom and where the administrative machine of civil governance started operating in Bulgaria.

SVISHTOV holds dear the memory of its glorious past and successes that outlived their time. Today, visitors of this Danube town can visit its landmarks and immerse in the epoch they represent.

 

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2022