Нов проект в културата

От дата 23.03.2020

Община Свищов ще реализира проект за ремонт на отоплителната инсталация на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“. Средствата са осигурени от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) по програма „Микропроекти за климата“. Този фонд е основан през м. октомври 1995 г. и управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суап сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”. Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България.
По проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ се предвижда подмяна на съществуващата отоплителна система, като старият нафтов котел се заменя с модерен пелетен. Част от дейностите включват подмяна на тръбната мрежа и доставка на нови отоплителни тела.
Одобреният бюджет  възлиза на 50 000, 00 лв. и изцяло ще се финансира от НДЕФ, а срокът на реализация на проекта е 6 месеца.
Изпълнението на заложените дейности ще окаже положително въздействие върху  устойчивото развитие на община Свищов, както чрез реализирането на енергоспестяващи мерки и породените от това спестявания, така и върху подобряване качеството на живот чрез намаляване на емисиите вредни парникови газове и замърсяването.
Проектното предложение  е изключително приоритетно и значимо, тъй като това е институцията с най-голяма роля в културния живот на общината. Театралният салон е с прекрасна акустика и уникална вътрешна архитектура, а залата е с най-голям капацитет в гр. Свищов, поради което е предпочитано място за обществени и културни събития.
С реализирането на проекта продължава политиката на общинското ръководство, насочена към модернизиране културната инфраструктура и подобряване материалната база на читалищата на територията на общината.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019