Метох "Св. Св. Петър и Павел"

Адрес: Свищов, ул. "Димитър Хадживасилев", манастир

Работно време:

Телефон:

МЕТОХ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“

Градският манастир е свидетел на драматични събития от възрожденската история на Свищов. От надписа на източната страна на преддверието съдим, че църквата е построена по време на търновския архиепископ Макарий през 1644 г. от майсторите Кръстю и Станко. Постройката е вкопана в земята. Стенописите въздействат и днес,въпреки че са силно потъмнели от вековете. В двора на манастира е погребан Свети Дамаскин Габровски – мъченик за християнската вяра, който е убит от турците през 1771 г. Според преданието черницата, на която е обесен светецът, се възражда през вековете. В килиите на метоха е живял Неофит Хилендарски Бозвелията, който открива в Свищов килийно училище към манастира. Със свищовския метох са свързани имената на още много вдъхновители и будители на християнската вяра. В манастирския двор се намират гробовете на свищовските дарители Еленка и Кирил Д. Аврамови и на Димитър А. Ценов. На видно място пред олтара в църквата е поставено копие на иконата „Св. Богородица Скоропослушница“, която е изработена от монасите в Света гора и е докосната до оригинала на чудотворната икона, намираща се там.

 

St.St. Peter and Paul Monastery

The town’s monastery has witnessed the dramatic events of the revival history of Svishtov. Judging by the sign on the eastern side of the narthex we can say that the church was built in the time of the Tarnovo archbishop Makariy in 1644 by the master-builders Krastyo and Stanko. The building is semi-underground. Its murals are impressive even today despite being heavily darkened by the centuries. In the monastery courtyard is the grave of Saint Damaskin Gabrovski – martyr for the Christian faith, who was killed by the Turks in 1771. According to the legend, the mulberry tree onto which the saint was hung, revived in the centuries. The monastery cells used to be the home of Neofit Hilendarski Bozveliyata, who started the small monastery school in Svishtov. Svishtov monastery is related to the names of many other inspirers and enlighteners of the Christian faith. The monastery courtyard holds also the graves of the donors of Svishtov Elenka and Kiril D. Avramovi and of Dimitar А. Tsenov. Copy of the icon Mother of God the Quick to Hearken is placed at an eminent location in front of the altar in the church. This icon was made by the monks in Sveta Gora and it has been touched by original of the miracle-working icon kept there.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019