Римски военен лагер Нове

Адрес: Римски лагер Нове

Работно време: сряда-петък 09.30-12.30 ч. и от 13.00 -18.00ч.; събота-неделя 10.00-17.00 ч.

Телефон: 0631 60467, 0631 60452

РИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД НОВЕ

Нове се намира на 3 км. източно от Свищов в посока Русе. Системното археологическо проучване на обекта започва през 1960 г.

Нове е основан на брега на река Дунав като военен лагер на VІІІ Августовски легион около 45 г. сл. Хр., а  след IV в. се настанява I Италийски легион. Лагерът се състоял от наблюдателни кули и крепости. Постепенно древният град променял облика си. Най-впечатляващата сграда е „Принципията” или щабът на легиона. На това място са намерени много статуи и монетно съкровище. Интересна е военната болница (валетудинариумът), както и легионната баня, където са открити останки от подово и стенно отопление. През V-VІ в. крепостта постепенно се преобразява в град.

В началото на месец юни в Нове се провежда фестивал на античното наследство „Орел на Дунава“. Реанакторски групи от страната и чужбина пресъздават бит, култура и военни сблъсъци между имперския Рим и племената, населяващи обширните територии (траки, даки, готи).

От 2010 г. Нове е обявен за археологически резерват. Проучванията продължават.


ROMAN MILITARY CAMP AND ANCIENT ROMAN TOWN NOVAE

Novae lies about 3 km east of Svishtov heading Ruse. The consistently archaeological study of the site began in 1960.

Around 45 AD Novae was situated on the bank of the Danube as a military camp of Legio VII Augusto and after the 4th century of Legio I Italica. The camp had watch towers and fortresses. Gradually the ancient town changed its appearance. The most impressive building is the “Principia” or the headquarters of the legion. Many statues and a monetary treasure were found here. Interesting are the remains of the military hospital (valetudinarium) as well as the legion’s bath where open furnaces for floor and wall heating are found. In the 5th-6th century the fortress was transformed in an early Byzantine town.

At the beginning of June a festival of the ancient heritage “Eagle on the Danube” is held in Novae.  Reenactment groups from the country and abroad re-create popular customs, culture and military clashes between Imperial Rome and the tribes inhabiting the vast territories (Thracians, Dacians, Goths).

Since 2010, Novae has been declared an archaeological reserve. Studies continue!

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019